Privacy Statement
SOBH respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ons privacybeleid
Persoonsgegevens worden door SOBH verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. De Gedragscode is te downloaden van de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).V

Uw rechten
U kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om te weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Bent u van mening dat uw gegevens door ons niet juist worden verwerkt, dat kunt u ons verzoeken dit aan te passen. Soms kunnen of mogen wij geen wijzigingen of verwijderingen doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. U heeft het recht uw gegevens door ons te laten verwijderen. Dit is niet altijd mogelijk omdat er vaak (wettelijke) bewaartermijnen gelden. Als u gegevens wilt laten verwijderen, kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Wij beoordelen dan of verwijdering mogelijk is. Als u niet wilt dat er persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor marketingactiviteiten, zullen wij ervoor zorgdragen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd. U kunt dit aan ons kenbaar maken door kosteloos een verzoek te sturen naar SOBH, Postbus 104, 3454 ZJ De Meern. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Wij werken samen met bedrijven die ons helpen bij onze dienstverlening. Bijvoorbeeld expertisebureaus en schadeherstellers. Wij delen dan alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, spreken wij af dat zij op eenzelfde manier met uw gegevens omgaan als wij.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Andere sites
Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites aantreffen. OVM SOM draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van de websites van derden en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, altijd het privacystatement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Cookies en Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met privacy of wilt u meer weten over het uitoefenen van uw rechten, neem dan contact met ons op of met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@sobh.nl.

Als u vindt dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u uw klacht indienen door deze ter attentie van de directie naar ons kantoor toe te sturen. De klacht wordt dan besproken met de functionaris voor gegevensbescherming. Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht kunt u dit kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.