Binnen de organisatie van de SOBH houdt de raad van commissarissen (RvC) toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken. Daarnaast benoemt de raad van commissarissen de leden van de raad van bestuur. De raad van commissarissen legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Deze ledenvergadering benoemt op haar beurt de raad van commissarissen. Deze structuur waarborgt het coöperatieve karakter van de SOBH.

Wettelijke kaders

De raad van commissarissen dient te voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen. Dit wordt periodiek getoetst en geëvalueerd. Dit geldt voor het functioneren van de gehele raad van commissarissen, maar ook voor het functioneren van de afzonderlijke leden. Dit hebben wij vastgelegd in het reglement RvC.

Door middel van individuele profielschetsen en een profielschets van de omvang en de samenstelling van de raad van commissarissen, waarborgen wij de gewenste deskundigheid, ervaring, diversiteit en onafhankelijkheid van de raad van commissarissen. Bij opvulling van een vacature zijn deze profielschetsen leidend, waarbij de kandidaat complementair dient te zijn aan de zittende leden van de RvC. Ook dit hebben wij beschreven in het reglement RvC.

Samenstelling Raad van Commissarissen
 

 E. Van Gelderen (voorzitter) J.E. Jonker
 A.J.T.W. Erkens  G.J.H. Geerling
J.M. Haasnoot  

Risicobeheer

Het beheersen van de risico’s (risicomanagement), het controleren en evalueren van interne processen (auditfunctie), het nakomen van geldende wetten en regels (compliance) en het beoordelen van en adviseren over diverse berekeningen, analyses en modellen op o.a. het gebied van technische voorzieningen, herverzekering- en premiebeleid (actuariele functie) krijgen binnen onze organisatie structureel aandacht. De controle van deze taken ligt bij de audit- en risicocommissie, waarvan twee leden van de raad van commissarissen deel uit maken.